СУ "Васил Лески" - Девня

КОИ СМЕ НИЕ

Годишен план , План за квалификация , Стратегия , Етичен кодекс , Дневен режим , Празничен календар
Училищна програма - мерки за повишаване на качеството в образованието
Училищна програма за целодневна организация на учебния процес
Училищният тормоз - мини наръчник за родители
Училищен план за насърчаване на грамотността
Програма за предоставяне на равни вазможности и за приобщаване на деца и учениците от уязвимите групи
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Приемни дни на учителите

ВАЖНО
СУ "Васил Левски" обявява процедура за отдаване под наем на земеделска земя. Условия и образци

Горещи телефонни линии на МОН за подкрепа на децата, учениците, техните семейства, педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в ситуацията на криза, свързана с COVID-19: 0882078085 и 0882314686 от понеделник до петък, в часовия диапазон 8:30 - 11:30 и 12:30 часа - 16:30 часа

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА СУ „Васил Левски”, гр. Девня ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
АЛГОРИТЪМ за действие в условия на COVID-19 в училището.
КОРОНАВИРУС - Как да се предпазим?

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИК В ДНЕВНА ФОРМА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ,
КОГАТО ПРИСЪСТВЕНИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС В УЧИЛИЩЕТО НЕ Е ПРЕУСТАНОВЕН
(чл. 115А, ал. 4, т.1, т.2 И т. 3 от Закона за предучилищно и училищно обучение)

При изявено желание даден ученик да се обучава в дневна форма в електронна среда от разстояние се процедира по следния начин:
 1. По здравословни причини - подава се заявление (по образец или свободен текст) от родителя до директора на училището, в което учи детето за обучение на ученика в електронна среда от разстояние. Родителят попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Представя се медицински документ, удостоверяващ заболяването, издаден от експертна лекарска комисия или етапна епикриза. Комплектът документи се депозира в деловодната система на училището. Директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
 2. По желание на родител или ученик - подава се заявление (по образец или свободен текст) за обучение на ученика в електронна среда от разстояние от родителя или ученика до директора на училището, в което учи детето. Родителят или ученикът попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Директорът представя становище за възможността на училището да предостави обучение в електронна среда, както и информация за успеха и активността на ученика през изминалата учебна година. Комплектът документи се представя електронно в РУО – Варна от директора на училището. Комисия в РУО ги разглежда и дава разрешение или отказва обучението в дневна форма в електронна среда от разстояние. Ако становището е положително, директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.


ГРАФИК

за провеждане на изпитни сесии на учениците в самостоятелна форма на обучение

 1. Редовна сесия: м. февруари
  • Втора редовна сесия за ученици под 16 години: м. май
 2. Първа поправителна сесия:
 3. Втора поправителна сесия: м. август

 4. НАШИЯТ ДОБЪР ПРИМЕР  Учениците от 11 клас на СУ "Васил Левски", гр. Девня, специалности "Автоматизация на непрекъснати производства" и "Електрообзавеждане на производството" започнаха своята изнесена учебна практика по специалността на територията на заводите "Агрополихим"АД, "Девня Цимент"АД и "Солвей Соди"АД - партньори по споразумение между училището, бизнеса и Община Девня. Представителите на бизнеса осигуриха работното облекло, ръководители за всяка група и условия за практически дейности, а общината осигурява ежеседмичен транспорт.

  Основна сграда За Девня и девненци Средно училище „Васил Левски” е символ на образование и успех. Не само защото всеки втори жител на Девня е свързал съдбата си с него, а защото вече половин век това най-голямото училище на територията на Девня дава на България млади хора, вярващи в собствените си знания и умения, преследващи неуморно мечтите си, хора, достойни и истински, доказващи себе си не само в България, но и извън пределите на страната ни.
  Днес училището разполага с богата материално-техническа база: добре оборудвани учебни кабинети по информатика и информационни технологии с интернет, мултимедиен кабинет, голям и добре оборудван физкултурен салон, открита спортна площадка, фитнес зала и ученически стол.
  Училището предлага езикова подготовка по английски и руски език във всички етапи на обучение. Вече трета година работи подготвителна предучилищна група за подпомагане на децата с езикови и социални проблеми.
  Филиал В училището се развива активна извънкласна дейност: хор, кръжоци, спортни секции, клубна дейност. Училището има многобройни изяви в страната. Отборите ни по футбол и баскетбол представят училището в турнири и състезания на областно и национално ниво.
  Обучението на учениците след VІІІ клас продължава в профилиранa или професионална паралелка. Високата квалификация на педагогическите кадри гарантира много добрата подготовка на учениците след завършване на обучението им в СУ ”Васил Левски”.


  
Полезни връзки:
Община Девня РУО-Варна МОН къде сме учи онлайн