СУ "Васил Лески" - Девня

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

Учебна 2018 / 2019 година

yтвърден от ПС на 4 септември 2018 г.

І. Разпределение на учебните предмети по класове и учебно време

1. Обучението на учениците от I а,б,в, II а,б, III а,б,в, V а,б,в, VI а,б, VII а,б и VIII а,IХ a клас за учебната 2018 / 2019 г. се осъществява по наредба №4 от 30.11.2015 г. за учебния план.
2. Обучението на учениците от IV а,б,в, Х а, ХI а, ХII a клас за учебната 2018 / 2019 г. се осъществява по наредба №6 от 2001 г. за разпределяне на учебното време за достигане на общообразователен минимум по класове, етапи и степени на образованието.

КЛАСОВЕ Начален етап Прогимназиален етап Гимназиален етап
КЛАСОBE I II III IV V VI VII VIII Х АНП
Х ЕОП
ХI ХII
УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 32 32 32 34 34 34 36 36 36 36 36 31

3. Обучението на учениците в Подготвителна група за учебната 2018 / 2019 г. се осъществява по приложения Учебен план, утвърден от ПС.

Направление Брой часове седмично Брой седмици Общо часове
ЗРС ЗНС ЗРС ЗНС
1. Български език и литература 3 2 32 96 64
2. Математика 1 1 32 32 32
3. Социален свят 1 1 32 32 32
4. Природен свят 1 1 32 32 32
5. Изобразително изкуство 1 1 32 32 32
6. Музика 1 1 32 32 32
7. Физическа култура 1 1 32 32 32
8. Игрова култура - 2 32 - 64
9. Конструктивно-технически и битови дейности 1 1 32 32 32
10. Художествена информация и литература за деца 1 - 32 32 -
11. Дейност по избор - 8 32 - 256
Общо: 11 19 - 352 608

4. Извънкласни форми:

 1. ФУЧ Математика - 2 часа - V клас
 2. ФУЧ – Фолклор на етносите - 2 часа – IV клас
 3. ФУЧ БЕЛ - 2 часа - VII клас
 4. ФУЧ Математика - 2 часа - VII клас
 5. СИП Рисуване и Композиция - 2 часа - XII клас
 6. Вокална група - 2 часа
 7. Училищен хор - 2 часа
 8. ИКД „Млад художник” - 2 часа
 9. ИКД „Млад огнеборец” - 1 час
 10. Секция “Баскетбол” - 2 часа
 11. Библиотека - 2 часа

5. Часовете по БДП се провеждат в часа на класа съгласно Заповед № РД 09-619 / 31. 10. 2000 г. на министъра на образованието и науката.

7. Учебното съдържание за допълнителния час по ФВ и спорт се групира по модули и е регламентиран в чл. 16, ал. 4 от ЗСООМУП

Клас Брой часове Брой групи Модул
I 1 3 Подвижни игри
II 1 3 Спортно-подготвителни игри
III 1 3 Спортно-подготвителни игри
IV 1 2 Спортно-подготвителни игри
V 1 3 Спортно-подготвителни игри и спортни игри
VI 1 2 Спортни игри
VII 1 2 Спортни игри
VIII 1 2 Спортни игри
IX 1 1 Спортни игри
X 1 1 Спортни игри
XI 1 1 Спортни игри
XII 1 1 Спортни игри


IІ. Описание на организацията на обучението в СУ "Васил Левски"

Ф О Р М И на О Б У Ч Е Н И Е

Информация до 11.04.2019 г. В СУ “В. Левски” - гр. Девня се
обучават 499 ученика в 24 паралелки от Подготвителна група до ХІІ клас в дневна форма на обучение и 21 ученици в самостоятелна форма на обучение.
Първи, втори, трети и четвърти клас са на целодневна организация на обучение.
Съгласно изискванията за средищно училище и проект за целодневна организация ПИГ са
организирани и за пътуващите ученици от V до VІІ клас.
Учениците се обучават само първа смяна.
Начало на учебните занятия – 8:00
Времетраене на часовете:
І и ІІ клас – 35 мин.
ІІІ и IV клас – 40 мин.
V – ХІІ клас – 40 мин.
Редът в училището се осъществява от учителите по график.
По график се провеждат и консултации с учениците и родителите.

Полезни връзки:
Община Девня РУО-Варна МОН къде сме учи онлайн