СУ "Васил Лески" - Девня

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

Тук ще намерите информация за приема на ученици в подготвителна група, I клас или VIII клас.

...............................................................................................................................................

Критерии за прием на ученици в I клас за учебната 2020 / 2021 година

 1. Деца от района, подлежащи и посещавали подготвителна група
 2. Деца, посещавали подготвителна група в СУ "Васил Левски".
 3. Деца, навършили 7 години, непосещавали подготвителна група, след проверка в регистрите на МОН.
 4. Деца от района със СОП, сираци и деца от приемни семейства.
 5. По желание на родителите, деца, навършили 6 години, посещавали подготвителна група.
 6. Деца, които не са от района, но имат близки (баба, дядо) с адресна регистрация в района.
 7. Деца, които не са от района, но имат по-големи братя и сестри, които учат в СУ "Васил Левски".
 8. Деца на учители и служители в училището.
Районът на СУ "Васил Левски" - гр. Девня включва:

Критерии за прием на ученици в полуинтернатна група (ПИГ) за учебната 2020 / 2021 година При предварително декларирано съгласие на родителите:

 1. Пътуващите ученици, съгласно изискванията за средищно училище.
 2. Деца на двама работещи родители.( за първи клас)
 3. Деца с един родител и/или настойник.
 4. Деца близнаци (при надвишаване на броя се приемат и двамата ученика).
 5. Деца със СОП.
 6. Деца, посещавали ПИГ в предходни години (за II - VII клас).
Подаване на документи: 21.04.2020 г. - 29.05.2020 г.
от 9:00 до 15:00 - в училището

Необходими документи:
Заявление за записване (по образец на училището)
Копие от акта за раждане на детето
Лична карта на родителя / настойника (за справка)

Списък на класираните деца ще бъде обявявен в сайта и на входа на училището на 2.06.2020 г

Записване на приетите ученици: 3.06.2020 г. - 5.06.2020 г.
Родителите записват детето с оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група

Списъците на записаните деца и свободните места ще бъдат обявявени в сайта и на входа на училището до 17:00 часа на 8.06.2020 г
На 9.06.2020 г. и на 10.06.2020 г. се приемат документи за попълване на свободните места.
На 11.06.2020г. се обявяват останалите свободни места в сайта и на табло, поставено на входа на училището.

С родителите на записаните деца ще се проведе родителска среща на 3.09.2020 г. от 17:00 ч.

VIII клас

Утвърден е прием на :

График на дейностите по приема

Заповед за записване на ученици в VIII клас след трети етап на класиране


Полезни връзки:
Община Девня РУО-Варна МОН къде сме учи онлайн