СУ "Васил Лески" - Девня

ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

 1. Безплатна закуска за учници от ПГ до IV клас
  В процес на обработка

 2. Училищен плод
  В процес на обработка

 3. Чаша топло мляко
  В процес на обработка

 4. ИКТ в образованието
  В процес на обработка

 5. Твоят час
  От учебната 2016 / 2017 г. СУ „Васил Левски“ град Девня започва дейности в изпълнение на проект „BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“, който се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Бенефициент на БФП е Министерство на образованието и науката.
  Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.
  В процеса на реализация на проекта у учениците ще се развият уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка; ще се работи за преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене; за повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области; превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-голяма увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация; създаване на ефективни механизми за участие на общността, родителите и близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците; прилагане в извънкласните дейности на електронни и мултимедийни продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.


Полезни връзки:
Община Девня РУО-Варна МОН къде сме учи онлайн